Riktlinjer för infektionskontroll inom häst- och smådjurssjukvård

Sveriges Veterinärförbund har via Veterinärmedicinska rådet (tidigare Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap) tagit fram riktlinjer som rör infektionskontroll inom hästsjukvård och smådjurssjukvård.

Dagens djursjukvård är en omfattande verksamhet på avancerad medicinsk nivå. För att säkerställa hög kvalitet och säkerhet krävs ett effektivt infektionskontrollprogram genom hela vårdkedjan. Detta program ska innefatta adekvata hygienrutiner som syftar till att förebygga vårdrelaterade infektioner, d.v.s. infektioner uppkomna i samband med vård, undersökning eller behandling. Exempel på vårdrelaterade infektioner är:

  • sårinfektioner efter kirurgiska ingrepp
  • urinvägsinfektioner
  • pneumonier
  • gastroenteriter

Vårdrelaterade infektioner orsakas av bakterier, virus och parasiter. Flera av dessa agens har zoonotisk potential, vilket innebär att de utgör en risk för både människor och djur. Infektioner orsakade av multiresistenta bakterier är en allvarlig risk och det är ur ett samhällsperspektiv viktigt att vi kan redovisa vad vi sprider på våra djursjukhus och kliniker.

Goda vårdhygieniska rutiner förhindrar att patienter smittas och syftar dessutom till att minimera smittspridningen mellan patienter och mellan patient och vårdgivande personal. God vårdhygien i arbetsmiljöpraxis är reglerat i föreskrifterna gällande mikrobiologiska arbetsmiljörisker där både arbetsgivaren och arbetstagarnas ansvar och skyldigheter klarläggs (AFS 2005:2).
Ladda ned dokumenten i pdf format: Riktlinjer för infektionskontroll inom hästsjukvården infektionskontroll_inom_hastsjukvard.pdf (svf.se) Riktlinjer för infektionskontroll inom smådjurssjukvården svfs-riktlinje-gällande-infektionskontroll-inom-smådjurssjukvården-2012.pdf