K112 – Statens jordbruksverks författningssamling

FÖRESKRIFTER OM ÄNDRINGAR I STATENS JORDBRUKSVERKS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD (SJVFS 2013:14) OM FÖREBYGGANDE OCH SÄRSKILDA ÅTGÄRDER AVSEENDE HYGIEN M.M. FÖR ATT FÖRHINDRA SPRIDNING AV ZOONOSER OCH ANDRA SMITTÄMNEN;
beslutade den 8 april 2021

SJVFS 2021:5 Saknr K 112

Utkom från trycket den 9 april 2021 (omtrykt)

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 kap. 2 § punkten 2 förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och 4 a §, 5 § punkten 3, 6 § punkten 2 och 3, och 15 § förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. samt efter samråd med SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt), följande. Dessutom beslutar Jordbruksverket om följande allmänna råd.

Syfte

1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter har till syfte att
  1. genom allmänna hygienregler samt särskilda hygienregler för anläggningar med besöksverksamhet förebygga att zoonotiska smittämnen sprids mellan djur och människor,
  2. genom särskilda bestämmelser för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård förebygga spridning av smittämnen inom sådan verksamhet, samt
  3. minska risken för smittspridning mellan djur och människor samt mellan djur genom att särskilda åtgärder ska vidtas vid påvisande av vissa smittämnen.

Tillämpningsområde

2 § 5-8 §§ gäller all djurhållning med undantag för djur som hålls i privat bostad. 9- 12 §§ gäller alla anläggningar med besöksverksamhet med undantag för sådana verksamheter i privat bostad. Vård- och terapihundsverksamhet omfattas dock av bestämmelserna. 13-15 §§ gäller för verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård. 16-26 §§ gäller samtliga djur utom pälsdjur, vattenlevande djur och livsmedelsproducerande djur. Bestämmelserna gäller dock alla hästdjur.

Ladda ner hela föreskriften som PDF: Statens jordbruksverks författningssamling.pdf